Česky Deutsch

Průzkum a dokumentace malých památek v česko-saském příhraničí, období 2009 - 2012

Obsah a cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zjištění aktuálního stavu drobných památek v příhraniční části Ústeckého, Libereckého a Karlovarského kraje, které často trpí značnou devastací, a přitom zůstávají na okraji zájmu. Patří mezi ně výklenkové kapličky, boží muka, krucifixy, kříže či sochy ve volné krajině. Dokumentace stejně jako návrhy na opravy několika vybraných malých památek může být prvním krokem k rozsáhlejším pracím na tomto dosud trochu opomíjeném poli památkové činnosti.

Během tříletého projektu bude zdokumentován jejich stav zachování a kulturně historická hodnota. Dokumentace bude poté k dispozici lokálním institucím (např. městským samosprávám, na jejichž katastru se malé památky nacházejí), které budou moci na základě našich výzkumů památky restaurovat. Spolupráce českých a saských odborníků umožní nejen porovnání různých přístupů k dokumentaci a ochraně památek, ale také dlouhodobé navázání kontaktů v oboru.

Jedním ze smyslů projektu je zvýšit obecné povědomí veřejnosti regionu o malých památkách za účelem jejich ochrany, neboť se často stávají objektem krádeží a vandalismu.
Abychom naše úsilí přiblížili široké veřejnosti, budujeme v rámci projektu dvoujazyčný česko-německý webový portál, na který umístíme informace o malých památkách a kulturní krajině v česko-saském příhraniční. Naplánována je také publikace a výstava, kterou budeme prezentovat na české i saské straně. Mezinárodní odborná veřejnost si bude moci své zkušenosti a poznatky s metodikou ochrany malých památek vyměnit na dvou workshopech. Na těchto webových stránkách včas uveřejníme jejich termíny i program.

Postup prací

Od počátku projektu v červnu 2009 pracují na obou stranách hranice odborníci a zpracovávají zadané téma. Čeští památkáři z Národního památkového ústavu a Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví v Ústí nad Labem studovali odbornou literaturu a prováděli rešerše v archivech Ústeckého kraje(soupisy kaplí a křížů, korespondence farních úřadů), na jejichž základě odborný pracovník projektu p. Trněný prováděl první průzkumy v terénu (v oblasti Petrovic, Tisé, Krupky, Cínovce, Bohosudova, Měděnce a Přísečnice). Fotografie některých tam nalezených památek jsou na této webové stránce.

Aktuální stav projektu „Malé památky“ č. 100011485 k 20. prosinci 2010


Během druhé poloviny roku 2010 zesílila intenzita sběru dat v terénu, kdy pracovníci projektu využili příznivého počasí a dokumentovali až do konce listopadu. Zde přinášíme několik částečných výsledků práce odborných pracovníků projektu.

Sokl kříže v západní části obce poblíž čp. 317 (Krásný Les)

Kříž zv. Walterskreuz. Socha sv. Kříže se Spasitelem na podstavci, vše z pískovce a obklopeno laťovým plotem. Nápis(Ježíšova slova na kříži z Lukášova Evangelia): „Vater in deine Hände befehle ich meinen Geist. Luc:23 Kap.. Gewidmet von Joseph Walter aus Schönwald den 3. Juny 1823.“ Na pozemku hospodářství Franze Settmachera, z č. 150 v K. Lese, zřídil v roce 1823 Joseph Walter, šenkýř z K.Lesa, na památku své dcery Klary, která byla na tomto místě zavražděna.

Literatura: CHADIMOVÁ Jana, Krásný Les u Ústí nad Labem, stručný nástin jeho historie a památky, in: Almanach 2008, Česká Lípa 2009, s. 58.

Prameny: Archiv biskupské konzistoře, Litoměřice, Fara K. Les, Soupis kaplí a křížů, 1835,1837.
AM Ústí n. L., Archiv Fary K. Les, inv. č. 17, Soupis kaplí a křížů, 1837-1943.

Kříž v centru obce u hostince (Krásný Les)

Na zachovaném pískovcovém soklu z roku 1700 stála původně socha sv. Jana Nepomuckého, 1 a půl lokte vysoká v kněžském rouchu a s křížem. Sochu zřídil Christian Nitsche roku 1700 a stála na pozemku Wilhelma Klause, panského bednářského mistra z č. 234 v K. Lese. Nápis: „CHRISTIANUS NITSXE 1700.“ Ještě před rokem 1874 došlo k neopravitelnému poškození sv. Jana Nepomuckého. Ten byl proto na původním soklu nahrazen sochou sv. Apoštola a Evangelisty Matouše, s Evangeliem v ruce, vysokou 1 a půl lokte, rovněž z pískovce. K zániku sochy světce muselo dojít po roce 1945. Dnes je na původní sokl z roku 1700 osazen novodobý železný kříž s páskou INRI.

Literatura: CHADIMOVÁ Jana, Krásný Les u Ústí nad Labem, stručný nástin jeho historie a památky, in: Almanach 2008, Česká Lípa 2009, s. 55.

Prameny: Archiv biskupské konzistoře, Litoměřice, Fara K. Les, Soupis kaplí a křížů, 1835,1837.
AM Ústí n. L., Archiv Fary K. Les, inv. č. 17, Soupis kaplí a křížů, 1837-1943.

Novinky v projektu „Průzkum a dokumentace malých památek v česko-saském příhraničí“ Aktualizace 1.3.2011

S příchodem vlídnějšího počasí se náš projekt opět posunul o kousek ke svému cíli. Náš pracovník Michal Trněný dokončil terénní dokumentaci v okrese Ústí nad Labem, kde přesně zdokumentoval a lokalizoval celkem 33 objektů drobných nemovitých památek.
Bylo dosaženo zpřesnění některých mylných lokalizací a existence některých, zvláště pak celodřevěných památek(jako jsou kříže), byla vyvrácena. S největší pravděpodobností došlo k jejich samovolnému zániku. Nyní jsou rozpracovány okresy Teplice, Most a Chomutov, kde v nejbližších dnech začne terénní dokumentace, které předcházela důkladná archivní příprava. Bylo shromážděno mnoho materiálu, který by nám pomohl určit lokalizaci mnohých památek, o kterých se mluví, ale nikdo pořádně neví, kde přesně leží. Naším cílem je tyto památky, které mohou být povaleny v lese, najít zdokumentovat a přispět tak k jejich možné opravě. Ve výše jmenovaných a rozpracovaných okresech je zatím zdokumentováno na 18 objektů nacházejících se na území 13 katastrálních obcích. Nyní se naši pracovníci projektu Michal Trněný a Jan Leibel vydávají do terénu, aby zdokumentovaly zbývající část památek a pomohli objevit polozapomenutou část naší historie.

Tiskové ohlasy projektu

Dne 5. května 2010 byl projekt "Výzkum a dokumentace malých památek v česko-saském pohraničí" prezentován na zasedání Odborné pracovní skupiny pro kulturu, vzdělávání, sport a sociální záležitosti Euroregionu Elbe/Labe, které se uskutečnilo v drážďanském Rezidenčním zámku. Koordinátorka saské části paní Silke Richter mluvila nejen o obsahové náplni i cíli našeho projektu, ale i o svých praktických zkušenostech s řízením a realizací projektu, který je finančně podporován programem Cíl 3.

Projekt byl prezentován na jednom z panelů na Středoevropském dni 19. října 2009. Text prezentace najdete zde:
Prezentace_Středoevropský den.pdf

Sächsische Zeitung o našem projektu otisknul na počátku listopadu velký článek, který rovněž najdete zde:

Článek v Sächsische Zeitung

Projekty jiných institucí k tématu kulturní krajiny Ústeckého kraje

BMBF-Projekt Denkmal-Werte-Dialog
Fakultät Architektur, Professur für Denkmalpflege und Baugeschichte Bauhaus-Universität Weimar

Koordinátorka projektu:

Mgr. Jana Burdová
janaburdova85@centrum.cz

Asistent koordinátorky projektu

Mgr. Milan Rudik
info@collegiumbohemicum.cz

Nositel projektu:

TU Bergakademie Freiberg

Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem

Collegium Bohemicum o.p.s.

Odborná asistence:

Národní památkový ústav, ú. o. p. v Ústí nad Labem

Das Landesamt für Denkmalpflege Sachsen

GISové podklady

Financováno:


Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR svobodným státem Sasko 2007 - 2013