Česky Deutsch

Usnesení vědecké rady z prosince 2013

Prohlášení

Vědecká rada Collegia Bohemica, kterou tvoří odborníci různých akademických oborů z České republiky, Německa a Rakouska, vzala s radostí a spokojeností na vědomí, že příprava trvalé expozice o dějinách a kultuře německy mluvících obyvatel českých zemí zaznamenala již tak výrazný pokrok. Výstavní exponáty jsou již všechny zajištěny, příp. zabezpečeny jako zápůjčky, a k dispozici jsou také modely a návrhy realizace výstavní prezentace. Díky velkému organizačnímu výkonu týmu Collegia Bohemica by mnohými již netrpělivě očekávaná muzejní expozice mohla být v dohledné době postavena a zpřístupněna veřejnosti.

Vědecká rada je pevně přesvědčena, že dokončení trvalé expozice odpovídá široké společenské poptávce po reflexi o německo-jazyčném obyvatelstvu českých zemí, která je patrná v české společnosti i mimo ni. Koncepce výstavy je v souladu s požadavky na zpracování vlastní historie z evropské perspektivy. Nejen v českém kontextu, ale i v Německu a Rakousku naplňuje potřebu po moderním, vědecky podloženém, ale současně i širší veřejnosti přístupném pohledu na dějiny německo-jazyčných obyvatel českých zemí. Pokud by výstava nebyla realizována z důvodu chybějících finančních prostředků, bylo by to krokem zpátky a znamenalo by to špatné znamení jak pro Českou republiku, tak pro sousední země. Už i zpoždění realizace ohrožuje výpovědní hodnotu současné muzejní koncepce.

Již 25. června 2010 formulovala vědecká rada Collegia Bohemica prohlášení, ve kterém vyjádřila svou plnou podporu tehdy předloženému materiálu „Tematické okruhy k muzeu německy mluvících obyvatel českých zemí“. Vědecká rada Collegia Bohemica i dnes stejně silně stojí za tímto svým zásadním prohlášením. Vyjadřuje zaměstnancům Collegia Bohemica plnou důvěru a v souladu s tím i očekává, že dosud vykonaná práce bude moci v co nejbližším termínu být korunována otevřením trvalé expozice. Žádá všechny ty, kteří nesou za projekt politickou zodpovědnost, aby podle svých nejlepších sil Collegium Bohemicum v této rozhodující fázi podpořili.

Collegium Bohemicum se osvědčilo také jako podporovatel a partner mnohých úspěšných projektů. Pracovalo s pamětníky a tuto práci dokumentovalo. Dalo možnost žákům podílet se na výzkumu a zpracování paměti na společnou historii Čechů, Židů a Němců a příkladným způsobem předložilo výsledky této práce. Taková šíře kulturní práce patří k muzeu

v moderním smyslu a slouží kulturnímu zakořenění v regionu a i ona si zaslouží finanční podporu.

Podepsáni:

Prof. Dr. Milena Bartlová , Modul evropských a kulturních dějin, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha
Dr. Peter Becher , jednatel Spolku Adalberta Stiftera, Mnichov
Em. Prof. Dr. Detlef Brandes , dříve vedoucí Institutu pro kulturu a dějiny Němců ve východní Evropě na Univerzitě Heinricha Heineho v Düsseldorfu
Doc. PhDr. Kristina Kaiserová CSc. , ředitelka Ústavu slovansko-germánských studií, UJEP Ústí nad Labem
Mgr. Daniel Kroupa, PhD. , vedoucí katedry politologie a filosofie UJEP v Ústí nad Labem
Prof. Dr. Marek Nekula , ředitel Bohemicum Regensburg – Passau, Univerzita v Řezně
Prof. Dr. Stefan Michael Newerkla , Institut slavistiky na Vídeňské univerzitě
Prof. PhDr. Jiří Pešek , Historický modul, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha
PhDr. Václav Petrbok, Ph.D. , Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., Praha
Prof. Miloš Řezník , Fórum pro Evropská studia Technické univerzity v Saské Kamenici / Chemnitz
Prof. Dr. Martin Schulze Wessel , první předseda Collegia Carolina, Mnichov
Mgr. Jan Šícha , odbor střední Evropy MZV ČR v Praze / / Collegium Bohemicum
PhDr. Tobias Weger , Spolkový institut pro kulturu a dějiny Němců ve východní Evropě, Oldenburg