Česky Deutsch

Tolerance proti intoleranci - přehled aktivit

Autor: Kristina Kaiserová / Kategorie: O čechách

V posledních letech se studium dějin a kultur národnostních menšin v českých zemích – Židů, Romů, Slováků… – stalo nezbytnou součástí vzdělanosti. Byla založena nová muzea, vycházejí časopisy , odborné publikace – to vše obohacuje historické vědomí obyvatel, což je velice důležité v regionu, který byl v moderních dějinách postižen ztrátou své historické identity.

Tak také vznikla potřeba blíže se zajímat o svého času největší a nejvýznamnější národnostní menšinu v českých zemích, která ve své většině po roce 1945 tuto zemi sice opustila, ale její stopy lze zejména v pohraničních oblastech stále nacházet. Jedná se o české Němce.

Řada iniciativ a studií, které se dějinami a kulturou českých Němců, ale také česko-německými vztahy v širším kontextu zabývají, vznikla v Ústí nad Labem, a tato brožura, kterou jsme připravili u příležitosti konání konference „Tolerance místo intolerance: Němci v českých zemích – včera, dnes a zítra.“, se pokusí nejvýznamnější aktivity představit.

Hlavními nositeli výzkumu jsou pracoviště Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (především Ústav slovanskogermánských studií a Katedra historie PF UJEP), Muzeum města a Archiv města Ústí nad Labem ve spolupráci s tuzemskými (regionálními a zemskými) i zahraničními pracovišti, jež se výše uvedenou tematikou zabývají. Jedná se například o symposia, jež se pravidelně konají od roku 1992 – zde se setkávají a konfrontují výsledky bádání centrálních i regionálních institucí za účasti kolegů z Německa a Rakouska. K česko-německé problematice jsou směrovány granty, vychází řada publikací.

V roce 1999 byla v prostorách Muzea města Ústí nad Labem založena vědecká Společnost pro dějiny Němců v Čechách, jejíž činnost přesahuje zemský rozměr – členové jsou i zahraniční odborníci.
V současné době se dokončuje za podpory Česko-německého fondu budoucnosti projekt „Studijní centrum a knihovna pro česko-německé vztahy Muzea města Ústí nad Labem“. Základem jsou knižní fondy Muzea města Ústí nad Labem s knižními fondy v objemu cca 30.000 svazků, z nichž podstatná část je v německém jazyce a německého původu, a Archivu města Ústí nad Labem, kde je evidováno cca 35.000 svazků. Menším fondem přispěl také Ústav slovansko-germánských studií UJEP. Badatelské využití knihovny podpoří významně práci a rozvoj řady humanitních a přírodovědných studijních oborů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a spolupracujících německých škol a odborných pracovišť. Vedlejším přínosem by mohlo být její lepší využití i pro řešení některých problémů správy města Ústí nad Labem a Ústeckého kraje a jejich integračních procesů v rámci přeshraniční spolupráce v Evropské Unii