Česky Deutsch

Vědecká rada

Vědecká rada je poradním orgánem v otázkách výzkumu pro ředitele a správní radu společnosti

PhDr. Luděk Beneš - člen vědecké rady

ředitel Muzea Mladoboleslavska, předseda Komise muzejních historiků při Asociaci muzeí a galerií ČR. Badatelská oblast: muzeologie, regionální dějiny Mladoboleslavska v 19. a 20. stol., významné osobnosti regionu, dějiny podnikání a protinacistický odboj

Prof. Dr. Detlef Brandes - člen vědecké rady

významný německý historik, působil na řadě evropských i amerických univerzit. Řada jeho knih byla přeložena do češtiny. Detlef Brandes je čestným doktorem Univerzity Karlovy.

Dr. Elisabeth Fendl - členka vědecké rady

Institut für Volkskunde im östlichen Europa ve Freiburgu. Je uznávanou etnoložkou s bohatou muzejnickou praxí a řadou studií i publikací na téma českých Němců v předválečné i poválečné historii.

Anna Habánová, Ph.D. - členka vědecké rady

kurátorka sbírek Oblastní galerie Liberec a zároveň působí na katedře historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU Liberec. Dlouhodobě se zabývá tematikou českoněmeckého výtvarného umění.

Univ.-Prof. Dr. sc. techn. Dipl. Arch. ETH Christian Hanus - člen vědecké rady

děkan Fakulty vzdělání, umění a architektury a vedoucí Oddělení staveb a životního prostředí na Donau-Universität v Kremži. Zabývá se technickými aspekty ochrany památek v nejširším spektru s přesahem do dějin architektury a dějin umění.

Doc. PhDr. et Mgr. Václav Houžvička, Ph.D. - člen vědecké rady

vedoucí Katedry práva a politologie Fakulty sociálně ekonomické UJEP. Odborník na problematiku nacionalismu, etnické identity a sociologie pohraničních společenství a bilaterálních vztahů ČR/SRN.

PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. - člen vědecké rady

působí v Masarykově ústavu a archivu Akademie věd ČR a přednáší na katedře německých a rakouských studií Fakulty sociálních věd UK. Přední odborník na česko-německé a česko-rakouské vztahy, zabývá se také dějinami vědy a církevními dějinami.

PhDr. Václav Petrbok, Ph.D. - člen vědecké rady

Ústav pro českou literaturu AV ČR, člen vědeckého týmu Centra Kurta Krolopa pro německou literaturu v Čechách. Zabývá se českou a německojazyčnou literaturou 18.–19. století, dále dějinami české a německojazyčné literárněvědné bohemistiky a germanistiky.

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, DrSc. - člen vědecké rady

historik umění, prorektor pro tvůrčí a ediční činnost na UK v Praze. Zabývá se starším uměním od raně křesťanské epochy až po konec baroka, přičemž se specializuje na české malířství středověku v evropském kontextu a křesťanskou ikonografii.

Prof. PhDr. Miloš Řezník, Ph.D. - člen vědecké rady

aktuálně vede Německý historický ústav ve Varšavě. Jeho tématy jsou například dějiny východní Evropy včetně bývalých německých oblastí Polska, kolektivní identifikační procesy, kulturní dějiny 19. a 20. století.

PD Dr. Ira Spieker - členka vědecké rady

Institut für sächsische Geschichte und Volkskunde Dresden, vedoucí oddělení etnografie. Docentka na Univerzitě Friedricha Schillera v Jeně. Badatelské zaměření na regionální výzkum, historickou kulturu každodennosti, dějiny vědy, dějiny mentalit.

Doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D. - člen vědecké rady

vedoucí katedry historie FF UJEP v Ústí nad Labem. Zabývá se tématem česko-německých vztahů v první polovině 20. století a zejména obdobím existence Říšské župy Sudety. Zaměřuje se na aspekty správní, sociální, hospodářské i na tehdejší každodennost.

Dr. phil. Tobias Weger - člen vědecké rady

historik ve Spolkovém institutu pro kulturu a dějiny Němců ve východní Evropě. Je členem německo-polské společnosti Univerzity ve Vratislavi. Zabývá se dějinami českých zemí s důrazem na Slezsko.